Emergency Relief for Customers Affected by Natural Disasters (translations)

AYUDA DE EMERGENCIA EN CASO DE DESASTRES PARA CLIENTES AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES

Cal Water se compromete a proporcionar calidad, servicio y valor a nuestros clientes. Parte de este compromiso incluye apoyar a aquellos que han sido afectados por desastres naturales. Para nuestros clientes residenciales y de pequeñas empresas afectados por desastres, queremos que su servicio de agua sea algo menos de lo que preocuparse.

Por lo tanto, Cal Water ha identificado una serie de disposiciones relacionadas con el servicio de agua, que se enumeran a continuación, que se implementarán automáticamente para todos los clientes residenciales y de pequeñas empresas afectados después de un desastre natural. También trabajaremos individualmente con usted, si necesita apoyo adicional.

Cal Water:

  • Agilizará las solicitudes de alta/fin de servicio.
  • Cerrará automáticamente las cuentas de las casas destruidas y exonerará la factura final.
  • Suspenderá la desconexión por falta de pago y tarifas relacionadas (p. ej., tarifas atrasadas, depósitos).
  • Suspenderá las actividades de cobro por falta de pago.
  • Renunciará a los requisitos de depósito para residentes y pequeñas empresas que buscan restablecer el servicio por un año.
  • Detendrá cualquier uso estimado de facturación atribuido al momento en que las viviendas estaban desocupadas debido al evento.
  • Ofrecerá opciones de plan de pago extendido según cada caso particular.
  • Proporcionará un crédito de factura para los clientes que tuvieron que evacuar sus viviendas, considerando el tiempo que no pudieron estar en casa, o prorrateará el cargo mensual por servicio.
  • Proporcionará créditos de factura adicionales para clientes cuyas casas no se destruyan pero estén dañadas o sean inhabitables por un tiempo, o prorrateará el cargo mensual por servicio.
  • Congelará las revisiones de certificación para los participantes afectados del Programa de Asistencia al Cliente (CAP, ex-LIRA) y hará que las organizaciones de asistencia basadas en la comunidad conozcan la asistencia/el programa para ayudar a llegar a clientes de bajos ingresos.

En Cal Water, nos preocupamos. Si podemos brindarle asistencia adicional, comuníquese con su centro de atención al cliente local.

CỨU TRỢ THẢM HỌA KHẨN CẤP CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC THẢM HỌA THIÊN NHIÊN

Cal Water cam kết nỗ lực đem lại chất lượng, dịch vụ, và giá trị cho các khách hàng của chúng tôi. Một phần của cam kết này bao gồm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên. Đối với các khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo dịch vụ cấp nước của quý vị không trở thành một vấn đề mà quý vị phải bận tâm đến.

Theo đó, Cal Water đã xác định một số điều khoản liên quan đến dịch vụ cấp nước được liệt kê dưới đây, sẽ được tự động áp dụng cho tất cả các khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ bị tác động sau một thảm họa thiên nhiên. Chúng tôi cũng sẽ làm việc riêng với từng người, nếu quý vị cần hỗ trợ thêm.

Cal Water sẽ…

• Xử lý nhanh các yêu cầu bắt đầu/kết thúc dịch vụ

• Tự động đóng các tài khoản của những căn nhà bị phá hủy và miễn hóa đơn cuối cùng

• Tạm ngừng cắt nước vì không thanh toán và tạm ngừng các khoản phí liên quan khác (như phí trả muộn, đặt cọc)

• Tạm ngừng các hoạt động thu nợ vì không thanh toán

• Miễn bất kỳ yêu cầu đặt cọc nào đối với các cư dân và các doanh nghiệp nhỏ muốn tái thiết lập dịch vụ trong một năm

• Ngừng bất kỳ số nước sử dụng ước tính nào được lập hóa cho thời gian mà các căn nhà không có người ở do thảm họa xảy ra

• Cung cấp các lựa chọn kế hoạch thanh toán kéo dài tùy từng trường hợp cụ thể

• Cung cấp tín dụng hóa đơn cho các khách hàng phải sơ tán để bù vào thời gian họ không thể ở nhà, và/hoặc tính hóa đơn một phần theo tỷ lệ phí dịch vụ hàng tháng

• Cung cấp thêm tín dụng hóa đơn cho các khách hàng có nhà không bị phá hủy nhưng bị hư hỏng hoặc không thể ở được trong một khoảng thời gian, và/hoặc tính hóa đơn một phần theo tỷ lệ phí dịch vụ hàng tháng

• Xem xét chứng nhận đóng băng tài khoản đối với những người tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng có thu nhập thấp (LIRA) bị ảnh hưởng, và cung cấp thông tin cho các tổ chức hỗ trợ trong cộng đồng biết về các trợ giúp/chương trình nhằm giúp tiếp cận những khách hàng có thu nhập thấp

Tại Cal Water, chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi người. Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho quý vị, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Khách Hàng tại địa phương.

为受自然灾害影响的客户提供紧急援助服务

Cal Water(加州水务公司)致力于为我们的客户提供优质和有价值的服务。其中包括为受到自然灾害影响的人提供支持。对于受灾害影响的居民和小企业客户,我们努力保障大家的供水服务。

因此,Cal Water 拟定了一系列与供水服务相关的规定,如下所示,这些规定将自动适用于所有受自然灾害影响的居民和小企业客户。如果您需要更多支持,我们可为您提供一对一的服务。

Cal Water 将采取以下措施…

• 针对服务请求,加速启动/完成服务

• 自动关闭受损毁房屋的帐户,并免除最终帐单

• 针对未支付款项和有关费用 (例如滞纳金、押金) 的帐户,暂时停止断水

• 针对未支付款项的帐户,暂时停止收款

• 针对希望续期一年服务的居民及小企业,免除任何押金要求

• 针对由于灾害事件导致空置的房屋,停止按估计使用量计费

• 根据具体个案分析,提供延期付款计划选项

• 为需要撤离的客户提供帐单抵免,为无法回家的时间免除费用,和/或按比例收取每月的服务费

• 针对房屋没有被毁坏,但有一段时间房屋受损或无法居住的客户,提供额外的账单抵免,和/或按比例收取每月的服务费

• 针对受影响的客户援助计划(CAP,之前称为 LIRA)参与者,冻结认证审查程序,并使社区援助机构了解帮助低收入客户的支持计划/项目

Cal Water 全体员工关爱您的生活。如果我们能为您提供其他帮助,请联系您本地的客服中心。

為受自然災害影響的客戶提供緊急援助服務

Cal Water(加州水務公司)致力於為我們的客戶提供優質並有價值的服務。其中包括為受到自然災害影響的人提供支援。對於受災害影響的居民及小企業客戶,我們努力保障大家的供水服務。

因此,Cal Water 擬定了一系列與供水服務相關的規定,如下所示,這些規定將自動適用於所有受自然災害影響的居民及小企業客戶。如果您需要更多支援,我們可為您提供一對一的服務。

Cal Water 將採取以下措施…

• 針對服務請求,加速啟動/完成服務

• 自動關閉受損毀房屋的帳戶,並免除最終帳單

• 針對未支付款項及相關費用 (例如滯納金、押金) 的帳戶,暫時停止斷水

• 針對未支付款項的帳戶,暫時停止收款

• 針對希望續期一年服務的居民及小企業,免除任何押金要求

• 針對由於災害事件導致空置的房屋,停止按預估使用量計費

• 依照具體的個案分析,提供延期付款方案選項

• 為需要撤離的客戶提供帳單抵免,為無法回家的時間免除費用,並/或按比例收取每月的服務費

• 針對房屋沒有被毀壞,但有一段時間房屋受損或無法居住的客戶,提供額外的帳單抵免,並/或按比例收取每月的服務費

• 針對受影響的客戶援助計劃(CAP,之前稱為 LIRA)參與者,凍結認證審查流程,並使社區援助機構瞭解幫助低收入客戶的支援計劃/專案

Cal Water 全體員工關愛您的生活。若我們可為您提供其他幫助,請聯絡您本地的客服中心。

PANG-EMERHENSIYANG TULONG SA PANAHON NG KALAMIDAD PARA SA MGA KOSTUMER NA NAAPEKTUHAN NG MGA NATURAL NA KALAMIDAD

Ang Cal Water ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad, serbisyo, at halaga sa aming mga kostumer. Kabilang sa pangakong ito ang pagtulong sa mga naapektuhan ng mga natural na kalamidad. Para sa aming mga kostumer na residente at maliliit na negosyong naapektuhan ng mga kalamidad, nais naming hindi niyo na dapat alalahanin pa ang inyong serbisyo sa tubig.

Dahil dito, itinutukoy ng Cal Water ang ilan sa mga probisyong may kaugnayan sa serbisyo sa patubig, na nakalista sa ibaba, na awtomatikong ipapatupad para sa lahat ng mga kostumer na residente at maliliit na negosyo na naapektuhan pagkatapos ng isang natural na kalamidad. Kami rin ay indibidwal na makikipagtulungan sa inyo, kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong.

Ang Cal Water ay…

• Papabilisin ang simula/pagtatapos ng mga hiling ukol sa serbisyo

• Awtomatikong isasara ang mga account para sa mga nasirang tahanan at tatanggalin ang huling singil

• Isususpinde ang pagputol ng koneksiyon para sa hindi pagbayad at mga nauugnay na kabayaran (hal., mga huling pagbayad, deposito)

• Isususpinde ang mga aktibidad ng pagkolekta ng bayad para sa hindi pagbayad

• Aalisin ang anumang kinakailangang deposito para sa mga residente at maliliit na negosyong nais na muling itaguyod ang serbisyo para sa isang taon

• Ititigil ang anumang tinatayang paggamit para sa singil na nauugnay sa panahon kung saan walang nakatira sa mga tahanan dahil sa kalamidad

• Mag-aalok ng mga opsiyon ng plano para sa pinahabang pagbabayad depende sa indibidwal na kaso

• Magbibigay ng kredito sa singil para sa mga kostumer na kinailangang lumikas, upang matukoy ang panahon na wala sa tahanan, at/o proporsiyonal na ibabahagi ang buwanang singil sa serbisyo

• Magbibigay ng mga karagdagang kredito sa singil para sa mga kostumer na hindi nasiraan ng tahanan ngunit napinsala o hindi matirahan ang tahanan pagkatapos ng kalamidad, at/o proporsiyonal na ibabahagi ang buwanang singil sa serbisyo

• Ititigil ang mga pagsusuring pang-sertipikasiyon para sa mga naapektuhang kalahok sa Programa sa Tulong sa Customer (Customer Assistance Program, CAP, na dating LIRA), at ipabatid sa mga organisasyon sa pagtulong sa komunidad ang tungkol sa suporta/programa para makatulong sila na maabot ang mga customer na mababa ang kita

Inaalagaan namin kayo sa Cal Water. Kung maaari kaming makapagbigay ng karagdagan tulong sa inyo, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong lokal na Sentro ng Kostumer (Customer Center).